Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.hondamalta.karlik.poznan.pl. 

2.Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego, a bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.

3.Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

4.Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności. 

5.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

6.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

7.Administratorem naszego serwisu internetowego jest GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. K. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy: info@goldensubmarine.com. 

 
 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:

a)Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu - przy korzystaniu z funkcjonalności formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.hondamalta.karlik.poznan.pl

2.Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do kontaktu z Klientem, przedstawienia oferty, działań marketingowych.

3.Podczas zbierania danych osobowych szczegółowo informujemy o wszystkich istotnych kwestiach związanych ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem tych danych osobowych. W szczególności, gdy jest to wymagane przepisami prawa, uzyskujemy zgodę użytkownika naszego serwisu internetowego na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.Staramy się zachować najwyższą staranność przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, a w szczególności staramy się zapewnić, by dane te były:

a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b)zbierane dla oznaczonych w niniejszej Polityce prwatności, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,

c)nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

d)merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

e)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

f)odpowiednio zabezpieczone,

g)przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5.Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym jest Karlik spółka jawna, z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy Kaliskiej 28 (dalej: „My”)

Można się z nami skontaktować:

•listownie na adres: ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań

•przez e-mail: honda.odo@karlik.poznan.pl

•telefonicznie: 61-873-79-84

6.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, których nam udzielasz oraz korzystaniem z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

•listownie na adres: ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań

•przez e-mail: iodo.honda@karlik.poznan.pl 

7.Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane: 

a)na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą, lub na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą czyli użytkownik. 

W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit. a) powyżej, zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Zawiadamiamy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania.

8.Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji na adres email: honda.odo@karlik.poznan.pl

9.Dane osobowe są udostępniane firmom, z którymi współpracujemy po to, aby zrealizować cele określone w pkt 2, takim jak firmy obsługujące nas w zakresie IT, w zakresie administrowania naszej strony oraz innym podmiotom, które są uprawnione do wnioskowania o nie na podstawie przepisów prawa. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie hostingu danych (przechowywania) oraz wysyłki masowej wiadomości e-mail (newslettera). 

10.Zbierane dane osobowe są przetwarzane  do momentu cofnięcia zgody.

11.W związku z tym, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje  dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

12.Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

13.Podanie zbieranych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne w przypadku korzystania z usługi Umówienia się na jazdę testową, w przypadku podania swoich danych w celu złożenia zapytania; jest wymogiem umownym wynikającym z regulaminu. Podanie zbieranych danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usługi Umówienia się na jazdę testową za pomocą formularza znajdującego się na stronie www  oraz brak możliwości odpowiedzi na zapytanie.

14.Decyzje dotyczące naszych użytkowników, a podejmowane na podstawie zbieranych danych osobowych nie są nigdy podejmowane przez nas w sposób zautomatyzowany. Osoby te nie podlegają profilowaniu.